ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านไร่อ้อยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ นายสมศักดิ์ อาสนคำ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

               ปี ๒๕๐๘ นายบุญธรรม ศิริคำน้อย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับชาวบ้านซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ตั้งชื่อเป็นโรงเรียนบ้านไร่อ้อย(ประชานุเคราะห์)

               ปี ๒๕๒๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

               ปี ๒๕๓๐ เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๖ ตารางวา

               ปัจจุบัน นายประพันธ์ ทนันชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๒๐ คน เขตบริการของโรงเรียนมี ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๓