ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2 4 4 8
อนุบาล  3 7 7 14

รวมระดับ

อนุบาล

11 11 22
ประถมศึกษาปีที่  1 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่  2 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่  3 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่  4 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่  5 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่  6 4 4 8

รวมระดับ

ประถมศึกษา

31 35 66
มัธยมศึกษาปีที่  1 10 4 14
มัธยมศึกษาปีที่  2 4 4 8
มัธยมศึกษาปีที่  3 9 6 15
รวมระดับมัธยมศึกษา 23 14 37
รวมทั้งสิ้น 65 60 125