ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 5 2 7
อนุบาล  2 8 10 18

รวมระดับ

อนุบาล

13 12 25
ประถมศึกษาปีที่  1 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่  2 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่  3 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่  4 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่  5 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่  6 6 13 19

รวมระดับ

ประถมศึกษา

39 37 76
มัธยมศึกษาปีที่  1 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่  2 5 8 13
มัธยมศึกษาปีที่  3 4 9 13
รวมระดับมัธยมศึกษา 17 23 40
รวมทั้งสิ้น 69 72 141