ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  2 4 5 9
อนุบาล  3 9 5 14

รวมระดับ

อนุบาล

13 10 23
ประถมศึกษาปีที่  1 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่  2 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่  3 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่  4 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่  5 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่  6 6 3 9

รวมระดับ

ประถมศึกษา

33 30 63
มัธยมศึกษาปีที่  1 9 7 16
มัธยมศึกษาปีที่  2 9 7 16
มัธยมศึกษาปีที่  3 10 11 21
รวมระดับมัธยมศึกษา 28 25 53
รวมทั้งสิ้น 74 65 139