ข้อมูลครู บุคลากร

 

                                       ชื่อ-สกุล                  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ          
  ผอ.จีรัชญ์  

นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ  

      ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

ณัฐปพนฒ์

 

นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุข

      รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  ยุพาพิน  

นางยุพาพิน ไชยบาล

                ครูชำนาญการพิเศษ

      วชิรศรณ์  

นายวชิรศรณ์ เครือธิ

                   ครูชำนาญการ

      เกียรติศักดิ์  

นายเกียรติศักดิ์ ต๊ะเขียว

                    ครูชำนาญการ

 

            กมลรัตน์

 

นายกมลรัตน์ เจนใจ 

                 ครูชำนาญการ

  สมพงษ์   นายสมพงษ์ เครือมูล                 ครูชำนาญการ
  ทศพล   นายทศพล มุสิกะ                    ครูชำนาญการ
  จักรกรินทร์   นายจักรกรินทร์ บ่อเงิน                 ครูชำนาญการ
  ปริศนา   นางสาวปริศนา กำทอง                 ครูชำนาญการ
  จันทร์ฉาย   นางสาวจันทร์ฉาย เสาร์แก้ว                    ครูชำนาญการ
  รุจิรดา    นางรุจิรดา ใจยะสุข                     ครูชำนาญการ
  ประภัสสร   นางสาวประภัสสร สุยะใหญ่                       ครูชำนาญการ
  ปิยะฉัตร   นางสาวปิยะฉัตร เขื่อนขันติ์                     ครูผู้ช่วย
    จิตตราภรณ์     นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยโส                      ครูผู้ช่วย
 

จาตุรันต์

 

นายจาตุรันต์ ไชยบาล 

            เจ้าหน้าที่ ICT ทรูปลูกปัญญา
  วรุณ    นางสาววรุณ เกื้อกูล                      ครูอัตราจ้าง
  สุมาลี    นางสาวสุมาลี บันดาลสกุล                     พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  สริตา   นางสาวสริตา สุธรรม                       ครูอัตราจ้าง
 

รัตน์ดาพร

  นางสาวรัตน์ดาพร จินาเฟย                           เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

 

มานพ

   นายมานพ คำอ้าย   นักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางยุพาพิน      ไชยบาล