ข้อมูลครู บุคลากร

 

                                       ชื่อ-สกุล                  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ          
   

นายวสันต์ นาขยัน  

      ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

ณัฐปพนฒ์

 

นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุข

      รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  ยุพาพิน  

นางยุพาพิน ไชยบาล

                ครูชำนาญการพิเศษ

      วชิรศรณ์  

นายวชิรศรณ์ เครือธิ

                   ครูชำนาญการพิเศษ

      เกียรติศักดิ์  

นายเกียรติศักดิ์ ต๊ะเขียว

                    ครูชำนาญการ

 

            กมลรัตน์

 

นายกมลรัตน์ เจนใจ 

                 ครูชำนาญการ

  สมพงษ์   นายสมพงษ์ เครือมูล                 ครูชำนาญการ
  ทศพล   นายทศพล มุสิกะ                    ครูชำนาญการ
  จักรกรินทร์   นายจักรกรินทร์ บ่อเงิน                 ครูชำนาญการ
    นางพิมพิรา ปัญญาคำ
                ครู คศ 1
  จันทร์ฉาย   นางสาวจันทร์ฉาย เสาร์แก้ว                    ครูชำนาญการ
  รุจิรดา    นางรุจิรดา ใจยะสุข                     ครูชำนาญการพิเศษ
  ประภัสสร   นางสาวประภัสสร สุยะใหญ่                       ครูชำนาญการ
  ปิยะฉัตร   นางสาวปิยะฉัตร เขื่อนขันติ์                     ครู คศ 1
    จิตตราภรณ์     นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยโส                      ครูผู้ช่วย
 

 

นายจาตุรันต์ ไชยบาล 

            เจ้าหน้าที่ ICT ทรูปลูกปัญญา
  วรุณ    นางสาววรุณ เกื้อกูล                      ครูอัตราจ้าง
    นางอภิญญา เดชพิชัย
                    พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  รัตน์ดาพร   นางสาวรัตน์ดาพร จินาเฟย                     เจ้าหน้าที่ธุรการ
                                 
 

 

มานพ

   นายมานพ คำอ้าย   นักการภารโรง