วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านไร่อ้อย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการบริหาร จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนมีนิสัย รักการอ่าน มีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง