พุทธศาสนสุภาษิต

ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต     ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก